Банкрутство фізичної особи. Новели кодексу з процедур банкрутства.

Адвокатське бюро Осмарк

18 жовтня 2018 року Верховною Радою України був прийнятий Кодекс України з процедур банкрутства (далі – Кодекс). Кодекс набирає чинності та вводиться в дію через шість місяців з дня його офіційного опублікування, крім положень, які визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, які набирають чинності та водяться в дію через три місяці з дня офіційного опублікування цього Кодексу.

З моменту набуття чинності Кодексу втрачає чинність Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом“.

Отже, коротко розглянемо структуру Кодексу та зупинимося на деяких особливостях провадження у справах про неплатоспроможність саме фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців), адже це є новелою Кодексу та, на мою думку, буде більш цікавим для читачів.

Кодекс вміщує в себе чотири Книги, складається з семи розділів та 137 статей. Книга 1 це загальна частина, Книга 2 присвячена діяльності арбітражного керуючого, Книга 3 – банкрутство юридичних осіб, і остання Книга 4  присвячена відновленню платоспроможності фізичних осіб.

Відповідно до Кодексу, на відміну від юридичних осіб, провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особи – підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника.

Боржник має право звернутись до господарського суду з заявою про відкриття провадження у праві про неплатоспроможність у разі, якщо:

1) розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати;

2) боржник припинив погашати кредити чи здійснювати інші планові платежі у розмірі більше як п’ятдесят відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

3) винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;

4) існують інші обставини, які підтверджують про те, що у найближчий час боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Кодексом врегульовані вимоги до складання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, які перелічені в ст. 116 Кодексу. Їх чимало, а тому всі бажаючі можуть звернутися до вказаної статті та ознайомитися з ними.

Господарський суд не пізніше п’яти днів з дня надходження такої заяви (якщо відсутні підстав для відмови у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або повернення заяви про відкриття провадження) виносить ухвалу про прийняття заяви до розгляду, в якій зазначається:

1) дата підготовчого засідання, яке повинно відбутись не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня винесення ухвали;

2) прізвище, ім’я та по батькові арбітражних керуючих, визначених автоматизованим відбором для призначення керуючим реструктуризацією.

Ухвала про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника надсилається сторонам, арбітражним керуючим, приватному виконавцю, у якого виконавче провадження перебуває на виконанні, органу доходів і зборів за місцем проживання боржника та державному органу з питань банкрутства.

Господарський суд має право за мотивованим клопотанням сторін у справі про неплатоспроможність чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Зокрема, це може бути:

  • заборона боржнику укладати правочини (договори);
  • зобов’язання боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам;
  • вчинення або утримання від вчинення певних дій;
  • заборона боржнику розпоряджатись його нерухомим майном;
  • накладення арешту на конкретне майно боржника, інші заходи для збереження майна боржника;
  • заборона виїзду боржника за кордон.

З моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність:

1) пред’явлення кредиторами вимог до боржника та задоволення таких вимог може відбуватися лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність та у порядку, передбаченому цим Кодексом;

2) арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду;

3) припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов’язаннями боржника;

4) здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбувається з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом;

5) вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів (вводиться строком на 120 днів з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність);

6) строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав;

7) будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюється виключно в порядку, передбаченому Кодексом.

Кодексом врегульовано процедурні питання щодо проведення зборів кредиторів, розроблення, затвердження та виконання плану реструктуризації боргів боржника та ін.

Господарський суд виносить постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення вимог боржника (в постанові також зазначається керуючий реалізацією).

Повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду. Не пізніше тридцяти днів з дня введення процедури погашення боргів боржника керуючий реалізацією разом з боржником проводить інвентаризацію майна боржника (ліквідаційна маса) та визначає його вартість.

До ліквідаційної маси включається все майно боржника, що перебуває у його власності, а також те, що буде отримано ним у власність після визнання боржника банкрутом і до завершення процедури погашення боргів боржника, за виключенням майна, що є необхідним для задоволення нагальних потреб боржника або членів його сім’ї.

Кодексом також визначено порядок задоволення вимог кредиторів та черговість задоволення таких вимог (більш детально в ст. 133 Кодексу).

 Обмеження щодо осіб, які були визнані банкрутом:

  • Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за його заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому цим Кодексом.
  • Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом, така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.
  • Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.