Зразок відзиву на позовну заяву в господарському процесі

Діє з 15.12.2017 р.

Адвокатське бюро ОСМАРК

До Господарського суду Кіровоградської області

Відповідач-2:           Товариство з обмеженою відповідальністю

«______________________»

Інд___, м. _____, вул. ________, буд. __,

Код ЄДРПОУ ___________

тел. ___________

Позивач:       Публічне акціонерне товариство 

 «______________»

Інд____, м. ________, вул. ____, ______

Код ЄДРПОУ _____________

тел. ______________

Відповідач-1:           Приватне акціонерне товариство

«_______________________________»

 Інд____, м. _______, вул. _______, _

Код ЄДРПОУ _________

Справа № ______________  

Суддя: _________________

ВІДЗИВ

на позовну заяву ПАТ «____________» про визнання зобов’язань за Договором від ___________ р. про встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № __ від ________ р. припиненими

ПАТ «________» в межах провадження у справі № ____ про банкрутство ПАТ «_______» подано позовну заяву про визнання зобов’язань за Договором від _____ р. про встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № _____ від ______ р. припиненими.

ТОВ «_________» з позовними вимогами ПАТ «___________» не погоджується, вважає їх безпідставними, з огляду на наступне.

Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості за договором підряду

В якості підстави позову ПАТ «_________» посилається на ч. 4 ст. 559 ЦК України, відповідно до якої порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя, якщо інше не передбачено законом. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року з дня укладення договору поруки, якщо інше не передбачено законом.

Проте, дана правова норма не може бути застосована до відносин сторін за Договором від ____ р. про встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № _____ від ______ р., так як вказаний договір не є договором поруки.

В п. ____ Договору від ______ р. про встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № ______ від _______ р. прямо зазначено, що його дія не припиняється в разі припинення зобов’язань Позичальника за Кредитним договором в зв’язку з ліквідацією Позичальника та з інших підстав, передбачених законодавством, крім виконання зобов’язань за Кредитним договором в повному обсязі.

Тобто, сторони Договору про встановлення солідарного обов’язку окремо спеціально обумовили неможливість припинення його дії з будь-яких підстав, крім виконання зобов’язань за кредитним договором, що є суттєвою, визначальною відмінністю цього договору від договору поруки.

Правова позиція щодо співвідношення між Договором про встановлення солідарного обов’язку та договором поруки, в тому числі щодо неможливості припинення зобов’язань за Договором про встановлення солідарного обов’язку на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України, вже висловлювалася вищими судовими інстанціями України.

Зразок відповіді на відзив КАСУ

Так, постановою Одеського апеляційного господарського суду від ______ р. у справі № _______ були визнані та включені до реєстру кредиторів ТОВ «_________» грошові вимоги ТОВ «________» на підставі аналогічного Договору про  встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № _____ від _______ р., укладеного між ПАТ «________» та ТОВ «_____________». Ухвалою Вищого господарського суду України від _____ року постанова від _______ р. була залишена в силі, а Верховний Суд України ухвалою від ___________ року відмовив у задоволенні заяви ПАТ «_______» про перегляд постанови _________ апеляційного господарського суду від _______ року та постанови Вищого господарського суду України від 25 січня 2017 року на підставі того, що подана заява є необґрунтованою, а викладені у ній доводи не підтверджуються доданими до заяви матеріалами.

В цій справі суди відхилили доводи ПАТ «_______» про те, що договори про встановлення солідарного обов’язку припинилися на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України.

Вищий господарський суд України в постанові від 21 січня 2017 року, зокрема, зазначив, що колегія суддів погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що укладені ПАТ «________» із боржником договори про покладення солідарного обов’язку мають елементи договору поруки; натомість, судом встановлено, що певні умови сторони узгодили іншим чином, що не протирічить ст. 627 ЦК України, а тому суд дійшов висновку, що поширення норм, якими врегульовано правовідносини поруки у даному випадку має обмежене застосування; надавши правову оцінку п.3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4 договорів про встановлення солідарного обов’язку, суд апеляційної інстанції зробив обґрунтований висновок, що сторонами договорів про встановлення солідарного обов’язку обумовлено припинення кредитних зобов’язань лише фактом їх повного виконання належним чином, що відповідає приписам ст.599 ЦК України.


Зразки документів у господарському процесі:


Також у вищезазначеній постанові Вищий господарський суд України висловив правову позицію про те, що встановлений ч. 4 ст. 559 ЦК України строк має юридичне значення для всіх сторін договору, втім, основною метою його є захист прав поручителя, оскільки зі збігом шести місяців від дня настання строку виконання зобов’язання, саме поручитель має право не виконувати свого зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до нього у строк, встановлений ч. 4 ст. 559 ЦК України. Однак, під час розгляду цієї справи, поручитель підтверджував виконання взятих на себе зобов’язань за цими договорами, не зважаючи на те, що кредитор звернувся за межами строку, встановленого ч.4 ст.559 ЦК України. Такі дії поручителя не суперечить ст.ст. 3, 627 ЦК України.

Вважаємо, що вищенаведений висновок Вищого господарського суду України є правильним, узгоджується з нормами ст.ст. 3, 559, 627 ЦК України, і може бути застосований також і в правовідносинах, з приводу яких виник даний спір, адже в даному випадку ПАТ «__________», як зобов’язана сторона договору, також не відмовляється від виконання своїх зобов’язань за Договором про  встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором № _____ від ______ р. і не вважає їх припиненими.

Виходячи з приписів ст.ст. 541, 543 ЦК України порука не є єдиною підставою для встановлення солідарного зобов’язання кількох осіб (солідарних боржників).

Відповідно до ст. 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

При укладанні Договору про встановлення солідарного обов’язку за кредитним договором сторони керувалися вищенаведеними нормами законодавства, і врегулювали свої відносини на власний розсуд, передбачивши, що Договір діє до повного погашення заборгованості за Кредитним договором і не припиняються з будь-яких підстав, передбачених законодавством, крім виконання зобов’язань за Кредитним договором в повному обсязі (в тому числі його дія не може припинятися на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України).

Зразок відзиву на позовну заяву КАСУ

Застосування принципу аналогії закону, визначеного у ст. 8 ЦК України, як це намагається зробити позивач у позовній заяві, у даному випадку є помилковим та безпідставним, з огляду на урегульованість відносин між Кредитором та Співпозичальником договором та законом.

Між ПАТ «____» та ПАТ «___________»  укладено не договір поруки, а інший вид договору, який регулюється ст.ст. 541, 543, 544 ЦК України, а відтак правовідносини за ним не припинилися і не могли припинитися на підставі ст. 559 ЦК України, оскільки положення ст. 559 ЦК України не можуть бути до них застосовані.

Твердження ПАТ «_________» про те, що зобов’язання ПАТ  «____________» за Договором про встановлення солідарного обов’язку за кредитним договором № ____ від ____ р. припинилися у зв’язку з непред’явленням до Співпозичальника позову протягом шести місяців від дня настання строку виконання зобов’язання, спростовується відповідними положеннями Договору про встановлення солідарного обов’язку, а тому позов на цій підставі задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 165 ГПК України,

ПРОШУ:

В задоволенні позовних вимог ПАТ «_________» відмовити.

Додатки:

  1. Копія Кредитного договору № __ від ________ р. з додатками.
  2. Копія Договору про встановлення солідарного обов’язку за Кредитним договором  № ______ від ______ р.
  3. Інші додатки (перелік).
  4. Докази відправлення копії відзиву та доданих документів іншим учасникам справи (описи вкладення в цінний лист).

Директор ТОВ «___________»                            _______________        ___________