Зразок договору про повну матеріальну відповідальність

ДОГОВІР
ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

м. _________________“___” ____________ 20__ р.

________________________________________________________________

(вказати найменування підприємства, установи, організації)

(надалі іменується “Підприємство”) в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

з однієї сторони,

та

Працівник _____________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

(надалі іменується “Працівник”),

з іншої сторони,

з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать ________

______________________________________________________________________,

(вказати найменування підприємства, установи, організації)

уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі іменується “Договір”) про наступне:

  1. Працівник бере на себе матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості матеріальних цінностей, що передані йому за інвентаризаційним описом складу N _______ на “___” _______________ ____ р., а також за ті, що надходять під звіт протягом усього строку дії Договору.
  2. Працівник зобов’язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений строк звітність за затвердженою формою.
  3. У випадку виявлення нестачі матеріальних цінностей, наднормативного природного зменшення або їх псування з його вини Працівник зобов’язаний відшкодувати Підприємству вартість зіпсованих або тих, яких не вистачає, матеріальних цінностей.
  4. Надлишки матеріальних цінностей, виявлених під час перевірки складу N ____________________________________________________________________,

вважаються належними Підприємству.

  1. Списання вартості бою, псування, лому та інших втрат матеріальних цінностей, що відбуваються на складі N _________________, допускається лише за відсутності вини Працівника і за умови оформлення цих втрат актами у встановленому порядку і в установлені строки.
  2. Підприємство зобов’язується створити Працівнику нормальні умови праці і виробничу обстановку, яка забезпечує збереження матеріальних цінностей, що знаходяться на складі N __________________________________________.
  3. Додаткові умови: _______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

  1. Цей Договір діє протягом усього строку роботи Працівника на посаді _____________________________________________________________.

(вказати найменування підприємства, установи, організації)

ПІДПРИЄМСТВО:ПРАЦІВНИК:
___________________________________
___________________________________
(керівник підприємства, установи, організації)
___________________________________М. П.
___________________________________
___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________________