Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди працівником

До _____________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ________________________________

місцезнаходження: індекс _________________

Номер засобу зв’язку _____________________

Відповідач _____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: індекс ___________

(місце проживання)

Номер засобу зв’язку _____________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ПРАЦІВНИКОМ ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

 

Ціна позову: ________________

 

Відповідач, __________________________________________________________________, працює _________________________________________________________________________________________

(посада, виконувана робота)

на (в) ____________________________________________________________________________________

(найменування Позивача)

з _______________________________________________________________________________________.

(число, місяць, рік)

З Відповідачем “___” ____________ ____ року на підставі ст. 1351 Кодексу законів про працю України було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Проведеною “___”_______________ 20__ р. ревізією (інвентаризацією) підзвітних відповідачеві товарно-матеріальних цінностей виявлено недостачу

________________________________________________________________________________________,

(вказати перелік відсутніх цінностей та їх вартість)

чим заподіяну шкоду позивачеві у розмірі ___________________ (розрахунок додається). Відповідно, шкода була заподіяна Відповідачем внаслідок порушення останнім покладених на нього трудових обов’язків, що підтверджується __________________________.

Недостача виникла в результаті ______________________________________________________.

(обставини виникнення недостачі)

Вина ______________________ наявності недостачі товарно-матеріальних

(п. і. б. відповідача)

цінностей і неправомірність його дій полягають у __________ і підтверджуються _____________________________________________________________________.

(навести докази на підтвердження)

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. _______, 130, п. 1 ст. 134, ст. ст. 1351, 1353, 136, п. 4 ст. 232 Кодексу законів про працю України, ст. ст. ______________ Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

  1. Стягнути з __________________________ на користь __________________________________

(п. і. б. відповідача)                                   (найменування позивача)

_____________________________________________________________________

(сума прописом і цифрами)

в рахунок відшкодування матеріальної шкоди _________________ грн. та судові витрати – ______ грн., а всього ______ грн.

  1. З метою забезпечення позову накласти арешт на майно Відповідача у частині заявлених позовних вимог __________________________________________________________________________.

(за наявності відомостей – вказати місцезнаходження майна)

Додатки:

  1. Копія наказу про прийняття Відповідача на роботу.
  2. Копія договору про повну матеріальну відповідальність від “___” ___________ ___ року.
  3. Акт ревізії (інвентаризації) N ______ від “___” ___________ ____ року.
  4. Інші документи, що підтверджують обґрунтованість позову (матеріали перевірок, пояснювальні записки, копії наказів про накладання дисциплінарних стягнень, доповідні записки тощо).
  5. _____________________________________________________________.
  6. Квитанція про сплату судового збору.
  7. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів (по кількості сторін у справі) для надіслання відповідачу

____________________

Дата

___________________________________                                    ________________

Підпис

м. п.