Договір позики: зразок

Адвокатське бюро Осмарк
м. Кіровоград

 

 

14 грудня 201__ р.

__________________________, паспорт ___________________, (далі – “Позикодавець”)  з однієї сторони, та______________________________,  паспорт ЕВ 213698, прож. с. ________________________________________________________., з іншої сторони, уклали цей договір    позики (далі – Договір) про нижченаведене:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в розмірі, установленому Договором, а Позичальникзобов’язується повернути їх Позикодавцю у розмірі та порядку, встановлених Договором.

  1. СУМА ПОЗИКИ

2.1. Сума позики за Договором становить 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень.

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позикодавець передає суму позики готівкою в момент підписання договору. Фактичне отримання коштів підтверджується відповідною розпискою.

  1. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1. Строк повернення позики становить 01 лютого 2013 року.

  1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ

5.1. Позичальник зобов’язаний повернути суму позики в останній день строку, встановленого в п. 4.1 цього Договору.

5.2. Сума позики повертається в національній валюті – гривнях.

5.2. Сума позики підлягає поверненню шляхом передачі грошових коштів готівкою.

5.3. У будь-який момент суму позики (її частину) може бути достроково повернено Позичальником у порядку, передбаченому п. 5.2 Договору.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання Позикодавцем суми позики Позичальнику та діє до повного виконання Позичальникомсвоїх зобов’язань за Договором.

7.2. Строк повернення позики, установлений в п. 4.1, може бути продовжено за погодженням сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

7.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.o:p>

7.4. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

  1. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Позикодавець                                                                     Позичальник