Скарга на суддю – зразок

Профессиональные услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вищої ради юстиції

14 листопада 2016 року № 3029/0/15-16

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)

(дисциплінарна скарга)

Завантажити у форматі WORD

 

 1. Інформація про скаржника:

 

1.1. Скаржник*______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката – зазначити № та дату видачі  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

 

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Номери засобів зв’язку*:  __________________________________________________________

(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника: _______________________________________________________________

(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат), інші учасники судового процесу тощо)

 

Дисциплінарна відповідальність суддів згідно Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд”

 1. Інформація про суддю (суддів)*: _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів),

___________________________________________________________________________________________________________________

щодо якого (яких) подається  скарга)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Інформація у судовій справі: __________________________________________________________________

(якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності

_____________________________________________________________________________________________________

Інформації  зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду; за наявності судового рішення – його  дату та номер)

 

 1. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон України № 1402-VIII)*:

 

         умисне або внаслідок недбалості:

         незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;

         незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

         порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

         порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

         незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

         порушення правил щодо відводу (самовідводу);

         безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

         допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

         умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

         розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

         неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

         неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

         втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

         неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

         зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

         використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

         допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

         ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

         непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

         визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

         неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв’язків суддею в порядку, визначеному Законом;

         подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

         неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному  Законом;

         декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

 

 1. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:

 

_________________________________________________________________________________________________

(день, місяць, рік або період часу, коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку,

_____________________________________________________________________________________________________

зазначте факти з цього приводу)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції, інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

З огляду на викладене прошу притягти суддю (суддів) *

 

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали та посада судді (суддів))

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

до дисциплінарної відповідальності.

 

 

До скарги додаю:

1._______________________________________________________________________________

(документи, які посвідчують повноваження адвоката, копії судових рішень та інших документів (за їх наявності), що підтверджують зазначені  відомості)

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________

 

 

Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

 

 

 

 

“___” ____________ 20___ року*                                                      ____________

(підпис скаржника

або його представника)*

* обов’язково для заповнення

Завантажити у форматі WORD

Примітки:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді у пунктах 1 і 2 дисциплінарної скарги потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.
 2. Письмова скарга може бути надіслана поштою або передана до Вищої ради юстиції.
 3. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників (абзац перший частини першої статті 107 Закону України № 1402-VIII).
 4. Адвокат зобов’язаний перевірити факти, які можуть тягнути за собою дисциплінарну відповідальність судді, до подання відповідної дисциплінарної скарги (абзац другий частини першої статті 107 Закону України № 1402-VIII).
 5. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права, як засобу тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя (частина четверта статті 107 Закону України № 1402-VIII ).
 6. За подання адвокатом завідомо безпідставної дисциплінарної скарги такий адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом (частина п’ята статті 107 Закону України № 1402-VIII).
 7. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями (частина шоста статті 107 Закону України № 1402-VIII).
 8. У випадку неодноразового подання особою очевидно безпідставних дисциплінарних скарг Вища рада правосуддя має право ухвалити рішення про залишення без розгляду протягом одного року наступних скарг цієї особи (частина восьма статті 107 Закону України № 1402-VIII).
 9. Скасування або зміна судового рішення не має наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків (частина друга статті 106 Закону України № 1402-VIII).
  • Олександр 03.04.2017 в 20:19

  Ответить

  Хіба це зразок скарги, це шаблон, затверджений рішенням Вищої ради юстиції. А де ж сам приклад зразка конкретної скарги ?????

  1. Ответить

   Це зразок скарги, так цей документ називається на сайті Вищої ради правосуддя http://www.vru.gov.ua/add_text/155
   Але на відміну від офіційного сайту, тут Ви можете завантажити документ у форматі WORD з можливістю редагування, без водяного знаку. Заповнити скаргу по шаблону, на мій погляд, не викликає особливих труднощів.

  • Алик 01.07.2017 в 22:06

  Ответить

  Здравствуйте.а есть образец скарги на судью за неправомерное вынесение приговора,не взявший во внимание экспертизы и доказательств???благодарю

  1. Ответить

   В Вашем случае нужно подавать апелляционную жалобу. Жалобу на судью можно составить по пункту: “незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору”

  • Виктория 10.08.2017 в 09:27

  Ответить

  Здравствуйте! К какому пункту отнести факт допроса меня в качестве свидетеля, но при этом судья настояла на том, чтобы я давала показания только на украинском языке, прерывала и некорректно задавала вопросы. В итоге я разволновалась и не смогла уточнить некоторые очень существенные факты по делу? Спасибо.

  1. Ответить

   Во-первых, делу не поможет жалоба. Нужно, чтобы сторона заявила о повторном допросе свидетеля (Вас) или сами заявите такое ходотайство, сделайте определенные записи (если нужно) и четко в дальнейшем давайте ответы на вопросы. Согласно ст. 50 ГПК Украины, Ваше право отвечать на родном языке, поэтому настаивайте на этом.
   И во-вторых, Ваши слова нужно доказать, а для этого, как минимум, нужно прослушать запись Вашего допроса.
   Попробуйте “порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості”

  • Вікторія 23.10.2017 в 12:55

  Ответить

  Ухвалою місцевого суду було тимчасово заборонено виїзд за кордон за поданням ДВС у зв’язку з ухиленням боржника від погашення рішення суду про стягнення кредиту.
  Була подана апеляція, оскільки ЖОДНОГО доказу ухилення боржника не долучено до справи. Колегія суддів навіть не звернула увагу на доводи в скарзі.Мої обґрунтування, що я не ухиляюсь від сплати а лише не маю можливості сплачувати зобов’язання, так як хворію і не можу працювати навіть суд не обговорював.
  Тупо-боржник знає про борг,і не сплатив, відповідно ухвала про заборону правомірна. Наявність боргу не може слугувати висновком що боржник ухиляється.
  Враховуючи неможливість касаційного оскарження цієї категорії спорів (правовий висновок ВСУ від 23 вересня 2015 р. у справі № 6-716цс15). я не можу відновити свої порушені права.

  Чи є якась можливість,нюанс, підстава щоб ВС відійшов від правового висновку і прийняв касаційну скаргу? Якщо у вас є позитивний досвід у даних справах порадьте як бути.
  Чи дасть якийсь результат скарга на колегію апеляційного суду? Чи варто це писати і що мені це дасть. Дуже буду вдячна за відповідь.

  1. Ответить

   Як зазначено і в статті, ВСУ дійсно вважає, що розгляд справ цієї категорії завершується на стадії апеляційного провадження та відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК такі справи не мають права касаційного оскарження.
   Стосовно скарги на суддів апеляційного суду: на мою думку (в даному випадку) малоймовірно що це чимось Вам допоможе по справі. Але Ви в будь-якому разі можете поскаржитися на суддю (суддів).

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован