Зразок трудового договору

 

Трудовий договір
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

 

Місто ____________________“___” ____________ 20_ р.

Прізвище _________________________________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________________________,

Рік народження ___________________________________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

_________________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) ________________________________________________________________________

Для фізичної особи – підприємця

N ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) ________________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище _________________________________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________________________,

Дата народження __________________________________________________________________________

Вид діяльності (професія) ___________________________________________________________________

Останнє місце роботи ______________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ____________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) _______________________________________________________________________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

 1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

_________________________________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)

 

 1. Працівник зобов’язаний виконувати _______________________________________________________

(зазначаються докладні

_________________________________________________________________________________________

характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

_________________________________________________________________________________________

тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),

_________________________________________________________________________________________

якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

_________________________________________________________________________________________

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

 1. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ________________________________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

 1. Час виконання робіт установлюється з ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

 1. Вихідні дні надаються ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

 1. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ___________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

 1. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.
 2. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
 3. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
 4. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).
 5. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством.
 6. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

 

 1. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

 1. Трудовий договір складений у двох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий – у Працівника.

 

 1. Підписи сторін:
Фізична особа (або дорученням уповноважена нею особа)
__________________
Працівник __________________
“___” ____________ 200_ р.“___” ____________ 200_ р.

 

Фізична особа (або дорученням уповноважена нею особа)

__________________

Працівник __________________

Завантажити