Працевлаштування за кордоном. Перевірка посередника.

В наш час дуже багато громадян намагаються працевлаштуватися за кордоном. Як правило, причина одна –  дуже низький рівень життя. Одні влаштовуються нелегально, знаючи про це з самого початку та приймають на себе всі ризики такого «працевлаштування», інші хочуть працевлаштуватися на законних підставах шляхом укладення договору/контракту з фірмою-посередником, яка має право укладати такі договори. Не секрет, що є недобросовісні фірми/підприємства, які просто займаються шахрайством, беруть гроші, але не виконують обіцяного.

Тож  основна тема статті – як своїми силами перевірити, чи має сенс звертатися до конкретної фірми, чи краще відмовитися від її послуг.

Ступінь ризику діяльності підприємств

Отже, розпочнемо. Перш за все зазначу, що господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном – послуга, яка надається суб’єктами господарювання (ліцензіатом) в межах укладених з іноземним суб’єктом / іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо.

Ви вперше зайшли в офіс ліцензіата. На що потрібно звернути увагу? Відповідно до законодавства, біля входу в приміщення ліцензіата повинна бути розміщена інформація із зазначенням:

найменування ліцензіата відповідно до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

відомостей про режим роботи ліцензіата.

Інформаційний запит.

У приміщенні ліцензіата на доступному для відвідувачів місці повинна бути така інформація:

відомості про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи – підприємця, номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника та/або власника;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

копія ліцензії на провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у разі її видачі на паперовому носії або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців із зазначенням дати видачі ліцензії та органу, що її видав;

перелік держав, до яких згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

засвідчена ліцензіатом письмова загальна інформація про характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;

контактний номер телефону структурного підрозділу органу ліцензування, до компетенції якого належать повноваження у сфері ліцензування;

Права та пільги для учасників АТО

Закони України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, витяг із Закону України “Про захист прав споживачів” у частині надання послуг, ці Ліцензійні умови;

книга відгуків та пропозицій.

Основні обовязки ліцензіата:

до укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно ознайомити відвідувача із загальною інформацією про можливість працевлаштування у відповідного іноземного роботодавця, характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;

не пропонувати відвідувачам/клієнтам посередництво у їх працевлаштуванні за кордоном за видами діяльності, що заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України, держави перебування чи міжнародними нормами;

Виплата процентів по договору позики, укладеного між фізичними особами

вести журнал єдиного обліку клієнтів. Зазначений журнал повинен бути прошнурований та пронумерований, завірений печаткою ліцензіата (за наявності);

перевіряти наявність у клієнтів, які працевлаштовуються за посередництвом ліцензіата, документів, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання відповідних робіт / надання послуг згідно з міжнародними нормами та/або вимогами законодавства держави працевлаштування;

забезпечувати присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування планових і позапланових перевірок відповідно до положень законодавства стосовно додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

сприяти особам, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні, у вирішенні питань правового і соціального захисту та інформувати їх про механізм добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

Надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється лише після укладення з ним договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у двох примірниках (один видається клієнту, другий залишається в ліцензіата).

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

Невід’ємним додатком до договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном є завірена ліцензіатом копія погодженого проекту трудового договору з іноземним роботодавцем.

Ліцензіат зобов’язаний надавати клієнту достовірну інформацію відповідно до вимог законодавства.

Виконання умов договору між ліцензіатом і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг, який підписується обома сторонами.

Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання останнім підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання) та підписання акта наданих послуг.