Зразок заяви про закриття провадження у справі

osmark

Ленінський районний суд м. Кіровограда

_________________________________

_________________________________

Справа № _______________

Суддя _________________

Заява

про закриття провадження у справі

 

У провадженні Ленінського районного суду м. Кіровограда знаходиться справа за позовом приватного акціонерного товариства «____________» до мене, ____________ про заборону вчинення дій, а саме: вносити будь-які зміни до ЄДР стосовно ПрАТ «_________», вчиняти будь-які дії від імені ПрАТ «_________», використовувати круглу печатку ПрАТ «__________».

Позивачем по справі є ПрАТ «___________-». Відповідачами по справі є я та ___________, акціонери ПрАТ «__________», які мають право на  участь  в управлінні товариством. Найбільшу кількість акцій (цінних паперів) на даний час  якраз має ____________________ відсотки_______, від імені якої підписаний позов має лише ________ відсотки цінних паперів. Предмет спору пов’язаний з діяльністю та управлінням Товариством.

Відповідно до ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (постанова                        від 24.10.2008  N 13) «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» до підвідомчості господарських судів віднесено справи, що виникають з корпоративних відносин  у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником,  акціонером),  у тому числі учасником, який вибув, а також  між  учасниками  (засновниками,  акціонерами) господарських товариств,  що пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів. ВСУ зазначає, що при визначенні   підвідомчості   (підсудності)   справ   цієї
категорії  судам необхідно керуватися поняттям корпоративних прав, визначеним частиною першою статті 167 ГК, згідно з якою корпоративними   є   права   особи,  частка  якої  визначається  у статутному фонді (майні) господарської організації,  що  включають
правомочності  на  участь  цієї  особи  в управлінні господарською організацією
,  отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації  та  активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону,  а  також  інші  правомочності,  передбачені  законом   та статутними документами. Така ж позиція викладена і в Постанові Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013  за № 3.

Таким чином, вказаний спір повинен розглядатися в порядку господарського провадження згідно ГПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 205 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного, згідно ст. 205 ЦПК України,

Прошу:

Закрити провадження у справі № ____________ за позовом приватного акціонерного товариства «____________» до мене, ____________ про заборону вчинення дій у зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

 

Додатки:

  1. Перелік акціонерів ПрАТ «______-» станом на _________ року, затверджених ПАТ «Національний депозитарій України» на 4 арк.;
  2. Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 1 арк.;

 

 

_________                 _________________________