Як правильно скласти договір поставки з прив’язкою до долара США (чи іншої валюти)

Адвокатське бюро Осмарк

Договір поставки є найбільш поширеним в господарській діяльності господарюючих суб’єктів. Дуже часто сторони (чи сторона) в договорі хочуть «прив’язати» розрахунки в гривні до долара США. В наш час це є правильне рішення, так як бачимо, що національна валюта далеко не в найкращому стані.

При складанні такого роду договорів рекомендував все ж таки звернутися до кваліфікованих юристів чи адвокатів. Звісно, є безліч типових договорів поставки в мережі інтернет, але, як показує практика, більша їх частина не може забезпечити ті вимоги, які потрібні для конкретного господарюючого суб’єкта в конкретній ситуації.

Стягнення поручителем коштів у порядку регресу з позичальника

Отже, які основні моменти потрібно передбачити в договорі. Спочатку трохи про норми законів. Так,  відповідно до приписів статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

Згідно зі статтею 629 цього кодексу договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Як визначити строк, з якого припиняється порука

Статтею 526 наведеного кодексу визначено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 533 вказаного кодексу передбачено, що грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Таким чином, сторони можуть встановити в договорі поставки інший порядок визначення суми, що підлягає сплаті у гривнях, що допускається ст. 533 ЦК України.

В договорі зазначається спосіб оплати (як правило, безготівковий), у  призначенні платежу бажано зазначати цей договір і відповідний рахунок-фактуру. Можна також зазначити середньозважений курс на міжбанківському ринку станом на день підписання договору, зазначити як  “Початковий курс”)

Звернення стягнення на предмет іпотеки за валютним кредитом

Також можна зазначити, якщо середньозважений курс на міжбанківському ринку станом на останній банківський день, що передує дню здійснення покупцем платежу, є вищим за Початковий курс більш, ніж на 1 (один), чи 2, 3 відсотки, вартість товару  в національній валюті України перераховується та сплачується у відповідності до Нового курсу. У інших випадках застосовуватиметься Початковий курс.

В договорі можна визначити, що середньозважений курс на міжбанківському ринку на відповідну дату операції в межах цього договору визначатиметься сторонами на підставі відповідних показників на будь-якому сайті (як приклад, значення показників таблиці – Межбанк:Forex).

Також можна передбачити, що у разі прострочення здійснення покупцем оплати товару, постачальник при зверненні до суду має право для підрахунку суми заборгованості у якості Нового курсу використати, на вибір постачальника, курс гривні до долару США, що діяв в останній день строку, коли товар мав бути оплачений покупцем або курс гривні до долару США, що діяв на день, що передує зверненню постачальника до суду за показниками згідно до умов договору, яким обумовлено, що середньозважений курс на міжбанківському ринку на відповідну дату операції в межах договору визначатиметься сторонами на підставі відповідних показників на відповідному сайті (значення показників таблиці – Межбанк: Forex).

Індекси інфляції та облікова ставка НБУ в одній таблиці з 1992 по 2015 р.р.

При зверненні до суду необхідно досить ретельно розрахувати суму заборгованості. Бувають випадки, коли сторона розрахувала заборгованість не на ту дату, яка визначена в договорі, і в позові відмовляли (див. Постанова ВГСУ від 21 жовтня 2015 року).