Істотні умови договору

Адвокатське бюро ОСМАРКВизначимо поняття i підстави для визнання договору неукладеним. Мається на увазі якраз недодержання істотних умов договору при його укладенні. Наголошу, що в позовних вимогах не можуть звучати фрази, як «визнати такий то договір неукладеним та ін.». При недодержанні істотних умов суд просто може відмовити в позові

Індекси інфляції та облікова ставка НБУ в одній таблиці починаючи з 1992 р.

Отже, згідно зі ст. 638 ЦК договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, тобто укладеною є така угода, щодо якої сторонами в потрібній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов. Отже, визначимо головні умови, за наявності яких договір вважається укладеним:

сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору;

таку згоду досягнуто в належній формі.

На підставі частини восьмої ст. 181 ГК у разі, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Переважна більшість розглядають неукладений договір як такий, що не відбувся (тобто не існує) як юридичний факт, що породжує певні права i обов’язки сторін. Саме такі підходи закріплені й у частині восьмій ст. 181 ГК, в якій поняття «неукладений договір» i «договір, що не відбувся», розглядаються як аналоги чи тотожні поняття.

Істотні умови договору оренди землі. Визнання недійсними таких договорів.

Можна звести дану правову ситуацію до двох варіантах:

з переданих до суду документів як договір неможливо зрозуміти, про що саме домовились сторони;

досягнуті домовленості неможливо виконати саме через невизначеність умов договору i вимог до боржника.

На думку деяких спеціалістів, розглядаючи питання про те, чи було укладено договір, необхідно розрізняти такі випадки:

відсутність фіксації в тексті договору істотної умови;

фактичне недосягнення сторонами згоди з істотної умови (умов), коли розбіжності не було врегульовано сторонами.

У ст. 640 ЦК зазначено про введені додаткові критерії до визнання договорів укладеними, що раніше були відсутніми у чинному законодавстві i є новелами, а саме:

якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладання договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії;

Визнання договору недійсним в господарському процесі

договір, який підлягає нотаріальному засвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального засвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності нотаріального засвідчення i державної реєстрації — з моменту державної реєстрації.

Отже, ст. 640 ЦК у контексті судової практики збільшено перелік вимог i критеріїв, за якими договір може визнаватись укладеним. Крім вимог про узгодження сторонами істотних умов висуваються вимоги щодо форми договорів або про попереднє виконання певних умов (дій), які складають зміст цих договорів, тощо. У першому випадку йдеться про концесуальні договори, у другому — про реальні. Вищенаведені положення з огляду на практику застосування слід розглядати як новелу тому, що до прийняття нового ЦК вимоги щодо форми договору юридична наука, чинне законодавство i судова практика здебільшого розглядали у контексті визнання угод недійсними (статті 45, 47 ЦК УРСР), а невиконання якихось умов договору частіше слугувало підставою для розірвання цих договорів.

Два державні акти на одну земельну ділянку

Відповідно до частини першої ст. 628 ЦК зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін i погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

На підставі ст. 638 ЦК договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є: умови про предмет договору; умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Так само це питання розглядається i в частині другій ст. 180 ГК. Але згідно із частиною третьою ст. 180 ГК зазначені положення дещо конкретизуються i до будь-якого господарського договору мають бути включені такі умови: предмет, ціна та термін дії договору, які можна вважати базовими.

Зрозуміло, що цей перелік не може бути вичерпним, i набір істотних умов також залежить від виду господарського або цивільно-правового договору.

Відповідно до частини восьмої ст. 181 ГК відсутність згоди між сторонами щодо хоча б однієї істотної умови договору (незалежно від причин) є однією з підстав для визнання такого договору неукладеним. Аналіз вищезгаданих норм обох кодексів дає змогу поділити усі істотні умови на дві основні групи. Перша включає предмет, визначений як істотна умова будь-якого цивільно-правового або господарського договору, друга — решту істотних умов.

Висновки Верховного Суду України (ст. 111-16 ГПК України)

Істотні умови другої групи можна класифікувати таким чином:

ціна i термін дії договору;

умови, що визначені законодавством як істотні;

умови, що є необхідними для договорів даного виду;

умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Розглянемо цю групу детальніше.

Умови, що визначені законодавством як істотні. Для практики така ситуація є найпростішою. Йдеться про конкретні нормативно-правові акти, що прямо вказують на окремі умови договорів як на істотні (частина перша ст. 628, частина перша ст. 638 ЦК). Такі норми містяться як у ЦК i ГК, так i в інших законодавчих актах, наприклад частини третя, четверта та п’ята ст. 180 ГК; частина третя ст. 1012 ЦК; ст. 10 Закону № 2269-ХІІ; ст. 6 Закону № 723/97-ВР тощо. Фактично це умови, щодо яких закон зобов’язує сторони визначитись у відповідному договорі (узгодити такі умови).

Договір оренди землі по-новому: на що звернути увагу

Умови, що є необхідними для договорів даного виду. Йдеться про умови, що хоча i згадуються у відповідних нормативно-правових актах, але прямо ніде не визначені як істотні. Втім, вони потрібні для договорів конкретного виду саме як істотні умови. У цьому випадку слід проаналізувати увесь комплекс відповідного законодавства, судову практику i узгодити висновки з положеннями юридичної науки.

Умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Йдеться про умови, які не згадуються у чинному законодавстві, але сторона наполягає на їх включенні до договору. Якщо з цього питання сторони не дійшли згоди, то договір також не можна вважати укладеним.

Окремо слід розглянути обов’язкові умови договору, що згадуються у частині першій ст. 180 ГК у контексті визнання господарського договору укладеним. Більшість авторів розглядає ці умови як звичайні, тобто йдеться про певну термінологічну неузгодженість.

Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів

Обов’язкові (звичайні) умови договору. Відповідно до частини першої ст. 628 ЦК зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін i погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Так само згідно з частиною першою ст. 180 ГК зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так i ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. Тобто за концепцією обох кодексів усі умови як цивільно-правового, так i господарського договору поділяються на дві основні групи: умови, що мають бути узгоджені сторонами, та умови, що мають бути включені до договору за чинним законодавством.

Отже, обов’язкові (звичайні) умови є імперативними, тобто такими, що вже визначені чинним законодавством для певного виду угод незалежно від намірів сторін.

Такі умови стають обов’язковими внаслідок самого лише факту укладання відповідного договору сторонами. Від істотних вони відрізняються тим, що не потребують погодження між сторонами (не потребують згоди сторін) i про них не обов’язково застерігати у тексті договору.