Н

Юридичний словник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю

Набуття спадщини — перехід майна після смерті громадянина (спадкоємця), якому це майно належало, до інших осіб (спадкоємців) на підставі норм спадкового права.

Надра — частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Надурочні роботи — вид трудової діяльності, що виконується понад встановлену для даної категорії працівників норму робочого часу.

Найом (майновий) — договір, за яким одна сторона (наймодавець) зобов’язується надати іншій (наймачеві) майно у тимчасове користування за домовлену заздалегідь плату

Напівпрезидентська (змішана) республіка — форма республіканського правління, за якої президент обирається народом, але парламентові надаються певні повноваження щодо контролю за діяльністю президента під час формування уряду та здійснення виконавчої влади.

Народ — населення певної країни.

Народний суверенітет — повновладдя народу, здійснення ним своєї невід’ємної та неподільної влади самостійно й незалежно від будь-яких інших соціальних сил.

Народність — спільність людей, що проживають на одній території, зв’язані спільною мовою, особливостями психічного складу, культури і способу життя та інтими загальними цінностями, що закріплені у звичаях, традиціях та інших соціальних нормах.

Населення — сукупність людей, які проживають на певній території та здійснюють свою життєдіяльність у межах адміністративної чи політичної одиниці.

Національна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів особи, держави й суспільства від наявних і можливих загроз у всіх сферах суспільних відносин.

Національний суверенітет — повновладдя нації у вирішенні всіх питань її національного життя аж до реальної можливості створення самостійної національної держави.

Нація — спільність людей, які проживають на одній території, зв’язані загальними економічними відносинами, спільною мовою, культурою, одним законодавством, національними інтересами, митними кордонами та іншими ознаками.

Недбалість злочинна — правова ситуація, за якої особа не передбачала суспільно небезпечних наслідків, хоча за обставинами справи повинна була й могла їх передбачити.

Недієздатність — нездатність суб’єкта права внаслідок малого віку, душевної хвороби чи недоумства здійснювати своїми діями суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Факт недієздатності повнолітньої людини встановлюється лише рішенням суду.

Недоторканість житла — одне з конституційних особистих прав громадян, що полягає у забороні входу до житла без законної підстави і проти волі осіб, які в ньому проживають.

Недоторканість майна — одне з особистих прав громадян, яке полягає в тому, що вони не можуть бути позбавлені свого права власності на належне їм майно, крім випадків, передбачених законодавством України.

Незалежність суддів — один з конституційних принципів правосуддя, що полягає в підпорядкуванні суддів у своїй діяльності виключно закону. Будь-яке втручання в їх діяльність по здійсненню правосуддя є неприпустимим і тягне за собою відповідальність за законом

Необережність злочинна — правова ситуація, коли особа, яка вчинила злочин, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Необмежені монархії — монархії, в яких влада монарха ніким і нічим не обмежується, тобто у країні немає ні органів, ні законів, що могли б у якійсь мірі змінити або відмінити волю монарха.

Необхідна оборона — захист особою свого життя і здоров’я шляхом завдання шкоди нападникові. Це дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Непереборна сила — надзвичайна подія (тобто явище, яке не залежить від волі людини), настання та шкідливі наслідки якої зобов’язана особа не могла ні передбачити, ні доступ-ними їй засобами відвернути.

Неосудність — психічний стан людини, за якого вона під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла усвідомлювати своїх дій або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства чи іншого хворобливого стану

Неповнолітні — особи, які не досягли віку, з якого закон визнає їх повністю дієздатними (18 років).

Новелізація законодавства — внесення до законодавства нових положень, змін та доповнень.

Нормативний договір — правило поведінки, яке встановлюється за взаємною домовленістю кількох суб’єктів і яке визнається і забезпечується державою.

Нормативно-правовий акт — виданий уповноваженим державним органом офіційний письмовий документ, у якому закріплюються норми права.

Нормативно-правовий договір — об’єктивні формально обов’язкові правила поведінки загального характеру, які встановлені за взаємною домовленістю кількох суб’єктів і забезпечуються державою.

Норми права — формально визначені або санкціоновані державою загальнообов’язкові правила поведінки загального характеру, реалізація яких забезпечується державними примусовими заходами.

Норми моралі — соціальні норми, які регулюють поведінку людей шляхом її оцінки з точки зору категорій добра і зла.

Нотаріат — система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок посвідчувати беззаперечні права і факти, що мають юридичне значення, а також інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Ноу-хау — правова форма обміну технічними досягненнями. Полягає у передачі за угодою виробничого досвіду, виробничих таємниць, технічних знань тощо.