Новий формуляр заяви до Європейського Суду з Прав Людини

Увага! В кінці публікації Ви можете завантажити новий формуляр заяви станом на 2018 рік та ознайомитися з рекомендаціями щодо заповнення заяви

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Conseil de l’Europe – Council of Europe

Strasbourg, France – Страсбург, Франція

ЗАЯВА

У відповідності до Статті 34 Європейської Конвенції з Прав Людини,

а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду

(з 01 січня 2016 року внесено зміни)

Див. оновлений формуляр заяви внизу

 1. СТОРОНИ
 2. ЗАЯВНИК

(Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є)

1.Прізвище заявника……………………………..

2.Ім’я та по-батькові……………………………

Стать: чоловіча /жіноча

 1. Громадянство……………………………………

4 Рід занять. Profession …………………………

 1. Дата та місце народження ………………
 2. Постійна адреса
 3. Номер телефону
 4. Теперішня адреса (якщо відрізняється від 6
 5. Прізвище та ім’я представника*

*При наявності представника, додати належним чином оформлену довіреність на представництво інтересів заявника

10 Рід занять представника

 1. Адреса представника

12.Номер телефону ………………………………………….. / Номер факсу …………………………………………

 1. ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА
 2. Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява)________________________
 1. ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ
 2. (Ви повинні зрозуміло та стисло викласти подробиці фактів, що стосуються предмету скарги. Намагайтеся описати події у тій послідовності, у якій вони мали місце. Вказуйте точні дати. Якщо Ваші скарги стосуються кількох питань (наприклад, різних судових розглядів), Ви повинні описати кожен із них окремо)

III. ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ

ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА

15.(У цьому розділі формуляру Ви повинні якомога точніше пояснити, у чому полягає Ваша скарга,згідно з Конвенцією. Зазначте, до яких положень Конвенції Ви апелюєте і поясніть, чому Ви вважаєте,що факти, викладені Вами у Розділі ІІ, спричинили порушення цих положень.Ви побачите, що певні статті Конвенції припускають, за певних умов, деякі обмеження прав, щогарантуються цими статтями (див., наприклад, підпункти від (а) до (е) Статті 5 § 1 та 2 Статтей з 8 по11). Якщо Ви апелюєте до такої статті, спробуйте пояснити, чому Ви вважаєте невиправданими обмеження, проти яких Ви виступаєте)

 1. ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1 КОНВЕНЦІЇ

16.(У цьому розділі Ви повинні викласти подробиці процедур стосовно використаних Вами внутрішніх засобів захисту. Ви повинні заповнити кожну з трьох частин цього розділу і окремо надати інформацію щодо кожної окремої скарги.

Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи іншанстанці____________

 1. Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичноїприроди, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив

18Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так,поясніть, чому

 1. ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ

19.(Тут Ви повинні стисло вказати, якої мети Ви бажаєте досягти, звертаючись до Суду.)

 1. ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ
 2. Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування абоурегулювання? Якщо так, вкажіть подробиці.

(Тут Ви повинні вказати, чи подавали Ви будь-коли скарги, які є предметом Вашої заяви, добудь-яких інших міжнародних інстанцій, що займаються розслідуваннями або урегулюванням подібнихпитань. Якщо так, то Ви повинні вказати усі подробиці, включаючи назву органу, до якого подавалисяскарги, дати і деталі усіх процедур, які мали місце, а також подробиці ухвалених рішень. Ви такожповинні надати копії відповідних рішень та інших документів. Не прошивайте степлером, не склеюйте)

VII. ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІ (ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ; НЕ ПРОШИВАЙТЕ СТЕПЛЕРОМ,НЕ СКЛЕЮЙТЕ КЛЕЙКОЮ СТРIЧКОЮI НЕ СКРIПЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТИ)

 1. (Не забудьте скласти перелік та додати до Вашої заяви копії усіх судових вироків та інших рішень, згаданих у Розділах IV та VI, а також будь-які інші документи, які, на Вашу думку, суд міг би взяти до уваги як докази (протоколи слухань, заяви свідків і т. ін.). Додайте будь-які документи, на підставі яких виносився вирок чи інше рішення, а також текст самого рішення. Надсилайте виключно ті документи, які стосуються скарг, представлених Вами до Суду. Не прошивайте степлером, не склеюйте клейкою стрічкою і не скріпляйте документи.)

a)………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………………………………………………………..

VII. ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС

Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.

Місце ………………………………………………………………………..

Дата …………………………………………………………………………

(Підпис заявника або представника)(Якщо заява підписана представником заявника, до неї повинна додаватися належним чином оформлена довіреність, підписана заявником та його представником (якщо вона не була подана раніше)

Зміни щодо звернення до Європейського суду з прав людини з 01.01.2016 Р.

Стаття 47-1 Регламенту судуЗміст індивідуальної заяви

1. Кожна заява, відповідно до статті 34 Конвенції, подається на бланку, наданому Секретаріатом, якщо Суд не вирішить інакше. Заява повинна містити всю інформацію, яка вимагається у відповідних частинах формуляру. В ній мають бути зазначені:

(a) ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника і, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення чи реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;

(b) якщо у заявника є представник, ім’я останнього, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса;

(c) якщо у заявника є представник, дата та оригінал підпису заявника в розділі формуляру, відведеного для довіреності; також у цьому розділі формуляру має бути оригінал підпису представника на підтвердження його/її згоди діяти в інтересах заявника;

(d) найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява;

(e) стислий і розбірливий виклад фактів;

(f) стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів; (g) стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції.

2. (a) Інформація, вказана вище в пунктах з 1 (e) по 1 (g) і викладена у відповідній частині формуляру, має бути достатньою для того, щоб Суд міг визначити суть та обсяг заяви, не звертаючись до інших документів;

(b) Проте, заявник може доповнити цю інформацію у вигляді додатків до формуляру з викладом подробиць щодо фактів, стверджуваних порушень Конвенції та відповідних аргументів. Ця інформація повинна бути викладена не більше, ніж на 20-ти сторінках.

3.1. Формуляр повинен бути підписаний заявником чи його представником. До нього слід додати:

(a) копії документів щодо судових та інших рішень чи заходів, на які скаржиться заявник;

(b) копії документів та рішень, які показують, що заявник використав усі внутрішні засоби правового захисту, а також дотримався терміну, вказаного у статті 35 § 1 Конвенції;

(c) за наявності, копії документів стосовно будь-якої іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання, які мають відношення до справи;

(d) якщо заявник є юридичною особою, як це визначено в пункті 1 (а) статті 47, документ(и) на підтвердження того, що фізична особа, яка подала заяву, має право або уповноважена представляти інтереси заявника.

3.2. Документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

Новий формуляр заяви станом на 2018 р.

Завантажте на свій компьютер (натисніть на “новий формуляр заяви”, у відкритому вікні зверху в правому кутку натисніть на стрілку “завантажити/скачать”), відкрийте за допомогою Adobe Reader 9 чи пізнішою версією, заповніть та роздрукуйте.

Рекомендації по заповненню формуляру заяви до Європейського Суду⇒⇒⇒