Дисциплінарна відповідальність суддів згідно Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд”

femida1Згідно Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі – Закон), підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності досить розширилися. Отож, проведемо короткий опис змін. Зупинюся, власне, на самих підставах притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, види дисциплінарних стягнень та ін. Отже, згідно ст. 92 Закону, суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:

Зразок скарги

1) умисне або внаслідок недбалості:

а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості;

Кримінальна відповідальність суддів

б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору (досить часто суд в своєму рішення просто ігнорує позицію сторони, її доводи та аргументи та не зазначає, чому вони відхиляються судом);

в) порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (як приклад, в адміністративних судах по податковим спорам суд часто в якості доказів приймає висновки акту перевірки, який є суто суб’єктивним, ігноруючи позицію позивача – фізичної чи юридичної особи);

г) незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

д) порушення правил щодо відводу (самовідводу);

2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (досить часто судді використовують такий «метод», як затягування справи чи видачі/виготовлення рішення. Звісно, часто це робиться умисно із зрозумілих причин)

3) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, у тому числі прояв неповаги у процесі здійснення судочинства до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу (хочеться зазначити, що на сьогодні зустрічаються судді, особливо в судах першої інстанції, які зверхньо ставляться до учасників процесу, особливо пересічних громадян, розмовляючи з ними як «пан» з «холопами»)

4) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

5) розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

6) неповідомлення суддею органів суддівського самоврядування та правоохоронних органів про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, які перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством спосіб, упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок (це грандіозне, як на мене, нововведення, і якщо б судді дотримувалися обов’язку обов’язково повідомляти про такі випадки, довіра б до суду стала захмарною, так як ніхто згодом просто не звертався б до суду для вирішення питання не в процесуальному порядку ). На  мою думку, проблематично на практиці буде притягнути суддю за даною нормою до відповідальності );

7) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

8) втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями;

9) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

10) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, які вимагаються законодавством;

11) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку.

Порядок обжалования решений, действий или бездействия следователя, прокурора во время досудебного расследования

У разі вчинення суддею дій, зазначених вище, щодо судді може бути відкрито дисциплінарне провадження.

Дисциплінарне провадження – це процедура розгляду звернення з метою встановлення обставин, що можуть бути підставою дисциплінарної відповідальності судді.

Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має будь-яка особа. Громадяни здійснюють вказане право особисто або через адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування – через своїх представників. Як вказує закон, скаргу переважно може складати адвокат. На мій погляд, це зроблено для того, щоб скарга дійсно була мотивованою. Не зайвим буде зазначити, що можливі будуть і зловживання  з написання надуманих скарг, а тому на адвоката покладається обов’язок перевірити факти, які можуть тягнути дисциплінарну відповідальність судді, до подання відповідної скарги (заяви). Адвокат, прокурор зобов’язаний відмовити у зверненні зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, за наявності конфлікту інтересів, а також у випадку, коли такий адвокат, є учасником судового процесу, в якому бере участь суддя, щодо поведінки якого подається відповідне звернення. Як зазначено в Законі, не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права як засобу тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя. За подання завідомо безпідставної скарги про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності адвокатом, останній може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

Бездіяльність слідчого. Як захистити своє право

Скарга (заява) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, подається у письмовій формі та повинна містити такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку;

2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), на дії якого скаржиться заявник;

3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного правопорушення, що відповідно до частини першої статті 92 цього Закону може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді;

4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені заявником відомості.

Скарга (заява) підписується заявником із зазначенням дати її підписання.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України і Вища рада юстиції затверджують та розміщують на офіційному веб-порталі судової влади зразок скарги (заяви) щодо поведінки судді.

Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за заявою чи повідомленням, що не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями.

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють:

1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів;

2) Вища рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України.

Розгляд дисциплінарної справи відбувається у відкритому засіданні, на яке запрошуються особа, за скаргою (заявою) якої відкрито справу або її представник, та суддя, стосовно якого відкрито справу. Будь-які заінтересовані особи мають право бути присутніми на засіданні.

Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається на засадах змагальності. Суддя, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та/або його представник мають право надавати пояснення, заявляти клопотання про виклик свідків, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи. За наслідками дисциплінарного провадження Вища кваліфікаційна комісія суддів України може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади за наявності для цього підстав.

Виклик до слідчого. Що потрібно знати

За наслідками дисциплінарного провадження щодо суддів вищих спеціалізованих судів або суддів Верховного Суду України Вища рада юстиції може прийняти таке рішення за власною ініціативою.

До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді:

1) попередження;

2) догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця;

3) суворої догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців;

4) тимчасового (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді;

5) переведення судді до суду нижчого рівня;

6) висновку про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення присяги.

Під час обрання дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер правопорушення, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, а також наявність непогашених дисциплінарних стягнень, та інші обставини, що стосуються вчиненого суддею дисциплінарного правопорушення.

Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-сайт органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів та на веб-сайті суду, в якому працює суддя.

 

Зразок скарги