Відсутність контрагента (постачальника) за своїм місцезнаходженням

femida1Мабуть, немає жодного приватного підприємця чи керівника  підприємства, який би не отримував акт податкової перевірки, а згодом і податкове повідомлення-рішення від податкової служби. І досить часто висновки, викладені в акті, є суперечливими, або навіть просто надуманими, не підтверджені будь-якими доказами. І ось на підставі таких актів, в більшості випадків, приймаються податкові повідомлення-рішення (далі – ППР).  А потім довга процедура оскарження: адміністративна та/або судова.

Недопуск до перевірки працівників податкової служби

В судовій практиці можуть прийматися різні рішення по одних і тих самих правовідносинах. При оскарженні ППР дуже велику роль грає наявність рішення ВАСУ, в якому розглядалася подібна ситуація. Наприклад, в актах перевірки дуже часто податкова служба вказувала (та і вказує) на недійсність угод. Рішенням від 14.11.2012 року в справі № К/9991/50772/12 ВАСУ прийняв постанову, в якій не тільки визнав неправильність і неправомірність висновків податкової про недійсність угод у зв’язку з їх фіктивністю, а й визнав, що актами податкової перевірки недійсність угод встановлюватися не може (див.Недійсність угод не може бути встановлена актами перевірки податкової служби). І хоча до теперішнього часу податкова служба зазначає в актах про недійсність угод, без будь-яких фактичних доказів, все ж платникам податків набагато легше відстоювати свої інтереси в судах, маючи таке рішення ВАСУ.

Також, дуже часто в актах перевірки зазначається, що контрагент відсутній за місцем свого знаходження, і як висновок, не міг, наприклад, поставити товари і т.д. і т.д. Звісно ж, виноситься ППР, і суми штрафу далеко не радують платників податків. Свою позицію з даного приводу висловив ВАСУ в постанові від 15.01.2015 року в справі за № К/9991/56051/11. Суд наголосив, щодефектнiсть та навiть фiктивнiсть контрагента платника податкiв сама собою не свiдчить про обiзнанiсть платника податкiв iз протиправним характером дiяльностi його контрагента або про дефектнiсть самих господарських операцiй, а вiдтак не є вичерпним доказом при встановленнi або нереальностi господарської операцiї, або вiдсутностi в нiй дiлової мети, яка зi змiсту положень ст. 14 Податкового кодексу України передбачає обов’язкову спрямованiсть будь — якої операцiї на отримання позитивного економiчного ефекту.ПКУ не ставить у залежнiсть виникнення права на податковий кредит у платника податкiв вiд наявностi чи вiдсутностi контрагента платника податкiв за мiсцем реєстрацiї. А вiдсутнiсть товарно-транспортних накладних не є пiдставою для беззаперечного висновку про завищення позивачем суми податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, оскiльки зазначенi документи є обов’язковими при оподаткуваннi операцiй за договорами перевезення, а не договором поставки, який були укладенi позивачем з його контрагентом.

Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень

 Як висновок, ВАСУ зазначає, що з “урахуванням фактичного руху активiв iз урахуванням дiлової мети такого руху у межах господарської дiяльностi Товариства, та враховуючи принцип iндивiдуального застосування вiдповiдальностi за порушення правил оподаткування, згiдно якого негативнi наслiдки, зокрема, у виглядi позбавлення права на податковий кредит, можуть бути застосованi саме до такого платника податкiв, який їх припустився, а не до iншої особи, та добросовiснiсть платника податкiв, а також достовiрнiсть задекларованих таким платником даних податкового облiку, що презумується податковим законодавством у пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, за змiстом якої, за умови подання платником податкiв усiх належним чином оформлених документiв, передбачених податковим законодавством,данi податкового облiку вважаються сформованими платником податкiв правомiрно (обґрунтовано)”.

Призначення експертизи та питання, які ставляться перед експертом

Таким чином, ВАСУ прийняв рішення по принципу індивідуального застосування відповідальності за порушення правил оподаткування, добросовісності платника податків і достовірності задекларованих ним даних обліку. Отже, це ще одне рішення, що буде в нагоді для платників податків.